26.10.08

Edició de fotografies online

Retoc de fotografies online:
* Lunapic
* DrPic
* Picnik
Redimensiona i canvia el format de les teves fotos:
* FixPicture
Afegeix efectes divertits a les fotografies:
* GlassGiant
* BigHugeLabs
* Dumpr
Sigues portada de revista:
* MagMyPic
* FakeMagazineCover
Postals amb les teves imatges:
* GroupCard
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...